webadmin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงแกรรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  

เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน

การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ บทที่ 1 การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการเล่น               ศูนย์การเรียนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ต่างๆ ผ่านการเล่นที่หลากหลายอย่างกลมกลืนกับชีวิต การเล่นเป็นงานของเด็กและเด็กต้องการที่จะเล่น ในการเล่น เด็กได้พัฒนาทักษะการปัญหาโดยการลองทำ […]

เรื่อง ประสบการณ์เทคโนโลยีสำหรับเด็กอนุบาล

ประสบการณ์เทคโนโลยีสำหรับเด็กอนุบาล  รองศาสตราจารย์ ดร.น้อมศรี  เคท ความสำคัญของการจัดประสบการณ์เทคโนโลยี               เทคโนโลยีในหลักสูตรจุฬาลักษณ์เป็นสาระที่สำคัญสำหรับครูในการนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กเป็นผู้ใฝ่รู้และรักการสืบสอบ ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่มีลักษณะอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบซักถาม และอยากทดลองทำสิ่งต่างๆ ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้และรักการสืบสอบ จะทำให้เมื่อเด็กเติบโตเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และอาจคิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม     […]

เรื่อง สุขภาพ ความปลอดภัย และทักษะกลไก

สุขภาพ ความปลอดภัย และทักษะกลไก สำหรับเด็กอนุบาล  รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์               การที่เด็กจะเจริญเติบโตไปอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ รู้คุณค่าของความสะอาด อาหาร การพักผ่อนและการดูแลตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย     […]

1 2 3 4 5
Copyright © 2018. All rights reserved.