ผู้ให้การสนับสนุน / Sponsors

ผู้สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

  1. ดร.อัจฉรา วงษ์เอก
  2. หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5
  • อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
  • อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
  • อาจารย์ ดร.แสงโสม กชกรกมุท
  • อาจารย์ ดร.กันต์ฌพัชณ์ อยู่อำไพ