webadmin

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย […]

การประกอบอาหารของเด็กชายวัย 4 ขวบ

เด็กในวัย 4 ขวบ เป็นวัยที่เรียนรู้จากการเลียนแบบ และการเล่นบทบาทสมมติ จากคลิปวิดีโอน้องสามารถทำอาหารตามขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว อาจเป็นเพราะเคยเห็นผู้ปกครองทำอาหารมาก่อน จากการทำอาหารแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ความสามารถทางการคิดที่เป็นระบบ การมีสมาธิจดจ่อต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนความคิดและจินตนาการของเด็กให้เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

1 2 3 4 7
Copyright © 2018. All rights reserved.