ติดต่อเรา / Contact Us

เลขานุการคณะกรรมการ (Secretary)

อาจารย์ ดร. ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tel: (+66) 244 5520
E-mail: t_poonyawee@hotmail.com

Dr. Poonyawee Chiropasworrapong
Division of Early Childhood Education
Faculty of Education, Suan Dusit University

ผู้ประสานงาน  (Co-ordinator)

ดร.พรชุลี ลังกา
Dr.Phornchulee Lungka
Tel: (+66) 244 5520
E-mail: poundy40@hotmail.com
นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
Thachinee Siwasilchai
Tel: (+66) 244 5524
E-mail: faye_tn12@hotmail.com