ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยเรื่อง ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และโรงเรียนอนุบาล และ 2) ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากร ประกอบด้วย เด็ก ผู้ปกครอง ครูอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 4 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครนักการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เด็ก ผู้ปกครอง ครูอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 4 สังกัด ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน นักการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีจำนวน ดังนี้ เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หรือ 3 และมีความประสงค์จะสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน […]

webadmin

November 9, 2561