Event

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนู ๆ ด้วยสมอง 2 ซีก: เล่น บันเทิง ฉลาด”

1. หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแบบเดิมต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู รวมถึงการให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  การเตรียมพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยเติบโตอย่างเป็นองค์รวม (ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา) เพื่อไม่ให้หลงไปตามกระแสการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสุดโต่ง หรือมีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตในวัยเด็ก เป็นความท้ายทายในการสร้างสมดุลอย่างยิ่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบันจึงควรมีความรู้เท่าทันสื่อ และรู้จักปรับบทบาทการให้ความรู้แบบเดิมๆ […]

Copyright © 2018. All rights reserved.