บทความวิชาการ / บทความวิจัย

บทความวิชาการ

การสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย
อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม
การเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
ประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม

บทความวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
สุมน ไวยบุญญา สุเทพ อ่วมเจริญ
ความรู้ และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย Life Skills Development for Young Children. 
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
การประเมินตนเองด้านคุณลักษณะครูปฐมวัยของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
Early Childhood Teachers’ Skills Development in the 21st Century Using Constructivist Learning Method
ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการทำร้ายผู้อื่น ของเด็กชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2555
อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชุด “ฟ ฟันสะอาดจัง” ที่มีต่อพฤติกรรมการแปรงฟัน ของเด็กชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2554
อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กชั้นอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2553 
อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม

Research Articles

Post-Flood Child Development Center Recovery Program at Ban Sang child Development Center
รองศาสตราจารย์ ดร.น้อมศรี เคท
Caregivers’ Knowledge and Practice of Developmentally Appropriate Practice for Young Children 
Assoc.Prof.Dr.Cheerapan  Bhulpat
The Implementation of Contemplative Education in the Assessment and Evaluation of Young Children Course
Asst.Dr.Sasilak Khayankit
Evaluation of Workshop Training Program for Caregivers in Childcare Centres Under the Jurisdiction of Local Administrative Organization
Assoc.Prof.Dr.Cheerapan  Bhulpat
Self-Assessment on Early Childhood Teachers’ Characteristics of Caregivers in Childcare Centres under the Jurisdiction of Local Administrative Organisation in Thailand
Assoc.Prof.Dr.Cheerapan  Bhulpat

Others

A STUDY OF TRANSCENDENCE OF YOUNG CHILDREN DURING PLAY UNDER TEACHER-CHILD RELATIONSHIP
Dr.Anyamanee Boonsue
Empowering Children’s Empathy via Early Childhood Education : A Case Study of Kornkaew Montessori School, Thailand 
Dr.Kamkeo Kraisoraphong
“Evidence Based Practice in Early Childhood Care and Education: promoting professionalism in the field” July 30-August 2, 2011, Kobe JAPAN
Dr.Anyamanee Boonsue