PECERA Thailand Chapter

การดำเนินงานของ PECERA Thailand Chapter

หลักการและเหตุผล

ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งความรู้ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมและการสรรสร้างทางปัญญา ทำให้การศึกษาในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยที่มีความเป็นพลวัตไม่อยู่นิ่งในแต่ละประเทศ กอปรกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ย่อมส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ประชาคมโลกต้องการ

Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA) เป็นองค์กรสำคัญทางการศึกษาปฐมวัยองค์กรหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับเครือข่ายทางการศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 (2006) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของ PECERA ในปี พ.ศ. 2551 (2008) จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยสู่นานาอารยประเทศ ภายในประเทศและขยายขอบข่ายข่าวสารข้อมูลการศึกษาปฐมวัยสู่นานาชาติทำให้แต่ละประเทศที่เป็นเครือข่ายของ PECERA ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมา เพื่อดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัยของแต่ละประเทศ ด้วยการให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล เข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมต่างๆ ทางการศึกษาปฐมวัย จากแหล่งวิทยากรที่หลากหลาย นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

PECERA Thailand Chapter ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 (2008) ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ในหัวข้อ Educating Young Children in a Knowledge-Based Economy และได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษาปฐมวัยมาเป็นลำดับ นอกจากนี้ PECERA Thailand Chapter ยังได้จัดทำ Website เผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ และนักปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของ PECERA Thailand Chapter

1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในกลุ่มนักการศึกษา  ครูและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

ในการดำเนินงานของ PECERA Thailand Chapter ได้มีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้


รายชื่อคณะกรรมการ PECERA Thailand Chapter

 คณะกรรมการดำเนินงาน (Governing Board) พ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2558 (2009 – March, 2015)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ ประธานกรรมการ
Assoc.Prof.Dr.Cheerapan Bhulpat Chair
2. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ กรรมการ
Dr.Pattamasiri Teeranurak Jaruchainiwat Member
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ กรรมการ
Asst.Dr.Sasilak Khayankit Member
4. อาจารย์ ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก กรรมการ
Dr.Uraivas Preededilok Member
5. อาจารย์ ดร.พัฒนา  พลอยประไพ กรรมการ
Dr.Pattana Ployprapai Member
6. อาจารย์ ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ เลขานุการ
Dr.Anyamanee Boonsue Secretary
7. อาจารย์ ศิรินพร  สินติเมทนีดล ผู้ช่วยเลขานุการ
Sirinporn Santimataneedol Asst. Secretary
8. อาจารย์ ภานุวัฒน์  นิ่มนวล ผู้ช่วยเลขานุการ
Phanuwat Nimnuan Asst. Secretary
9. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก ผู้ช่วยเลขานุการ
Narongrit Piromnok Asst. Secretary

คณะกรรมการดำเนินงาน (Governing Board) เมษายน พ.ศ. 2558 – – มีนาคม พ.ศ. 2561 (April, 2015 – March, 2018 )

 ที่ปรึกษา (Advisory Committee)

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (Dean, Faculty of Education)
2. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ (Deputy Dean, Foreign Affairs)
3. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (Head of Department, Curriculum and Instruction)
4. ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Chair, Early Childhood Education Devision)
5. PECERA BOARD MEMBER
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ (Asst.Prof.Dr.Worawan Hemchayart)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (Assoc.Prof.Dr.Cheerapan Bhulpat)

 คณะกรรมการดำเนินงาน (Governing Board)

1. อาจารย์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ ประธานกรรมการ
Dr.Anyamanee Boonsue Chair
2. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ กรรมการ
Dr.Pattamasiri Teeranurak Jaruchainiwat Member
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ กรรมการ
Asst.Dr.Sasilak Khayankit Member
4. อาจารย์ ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก กรรมการ
Dr.Uraivas Preededilok Member
5. อาจารย์ณฐินี  เจียรกุล เลขานุการ
Nathinee  Jiarakul Secretary
6. อาจารย์ ภานุวัฒน์  นิ่มนวล ผู้ช่วยเลขานุการ
Phanuwat Nimnuan Asst. Secretary

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

1. รองศาสตราจารย์ ปิตินันธ์ สุทธสาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
7. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
8. อาจารย์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
12. อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม
13. อาจารย์ ดร.อรชา ตุลานันท์

ในปี พ.ศ. 2559 (2016) PECERA THAILAND CHAPTER ได้รับมอบหมายจาก Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA) ให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นการจัดการประชุม 17th Annual Conference “Grow and Learn from Investing in Early Learning: Timing, Economics, and Efficiency”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 (2018) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือกันดำเนินการ PECERA Thailand Chapter โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการในการทำงานขององค์กร PECERA Thailand และ website ของ PECERA Thailand ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Honorary Advisory Committee)

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล
Prof.Emeritus Phirom Kamolratanakul, M.D.
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
Prof.Emeritus Sumon Amornvivat

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
Assoc. Prof. Dr. Sirote Phonpuntin
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
Assoc. Prof. Dr. Siridej Sujiva
3. ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
Dr. Suwamarn Moungprasert
4. ดร. สวงค์ บุญปลูก
Dr. Sawong Boonplook
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์
Asst. Prof. Dr. Chanasuek Nichanong
6. ดร. พรชณิตว์ แก้วเนตร
Dr. Pornchanit Kaew-Nate
7. ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน
Dr. Sittiporn Iamsen
8. รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
Assoc. Prof. Dr. Cheerapan Bhulpat
หน้าที่ ให้คำปรึกษาชี้แนะการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ ประธานกรรมการคนที่ 1
Asst. Prof. Dr. Worrawan Hemchayart
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการคนที่ 2
Asst.Prof.Dr.Sudthipan Dhiraphongse
3. อาจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
Dr.Panutsorn Jaruchainiwat
4. อาจารย์ ดร. พรชุลี ลังกา รองประธานกรรมการคนที่ 2
Dr. Phonchulee Lungka
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ กรรมการ
Asst. Prof. Dr. Sasiluk Khayankit
6. อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร กรรมการ
Dr. Ua-aree Janthon
7. อาจารย์ ดร.จุฬินทิพา นพคุณ กรรมการ
Dr.Chulintipa Nopakhun
8. นายวีระพันธุ์ ชมภูแดง กรรมการ
Mr.Weeraphan Chomphudang
9. นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ กรรมการ
Miss Thipsuda Kitlert
10. นายสนธยา แย้มเดช กรรมการ
Mr.Sontaya Yamdach
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศน์กร กรรมการ
Acting 2.LT. Kwanjai Jariyatatkone
12. นางจันทรา สาดะระ กรรมการ
Mrs. Chantra Sadara
13. อาจารย์ ดร. ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ
Dr. Poonyawee Chiropasworrapon
14. อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Mrs. Nisarat Issaramanorose
15. อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Mr.Phanuwat Nimnuan
16. นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Miss Thachinee Siwasilchai
17. นางสาวรัตณาพร พรหมทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Miss Rattanaporn Phromtong