Home

School Review

Slider

Kids Do คิดดี

Slider

Academic Articles

เรื่อง การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา: สภาพและปัญหาของครู

เรียบเรียงโดย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และนางสาวจิตโสภิณ โสหา (ตุลาคม 2561) การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทำให้เกิดปัญหาการเร่งเรียนอ่านเขียนเกินพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่สำคัญตามช่วงวัยของเด็ก จึงมีความคาดหวังว่าเด็กอนุบาลต้องอ่านเขียนเป็นและบวกลบเลขได้ ส่งผลให้ส่งเสริมลูกแบบเร่งเรียนเขียนอ่านเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนประถมศึกษา และการขาดความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จึงมุ่งเน้นให้เด็กเรียนอ่านเขียนเกินวัย และเน้นการสอนให้เด็กท่องจำเนื้อหาสาระมากกว่าการฝึกทักษะ กระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาสาระ และนำผลคะแนนมาใช้ในการจัดอันดับเพื่อประเมินเด็ก […]

Enhance knowledge

การเขียนอ้างอิงที่อิงหลักวิชา

*รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 17 พฤษภาคม 2562 การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและควรนำเสนอให้สอดคล้องกับสาระที่กำหนด คือ การเขียนอ้างอิง ในการเขียนผลงานทางวิชาการ […]

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย […]

logo-4

ผู้ประสานงาน  (Co-ordinator)

ดร.พรชุลี ลังกา
Dr.Phornchulee Lungka
Tel: (+66) 244 5520
E-mail: poundy40@hotmail.com
นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
Thachinee Siwasilchai
Tel: (+66) 244 5524
E-mail: faye_tn12@hotmail.com
Copyright © 2018. All rights reserved.