Home

School Review

Slider

Kids Do คิดดี

Slider

Academic Articles

Enhance knowledge

การเขียนอ้างอิงที่อิงหลักวิชา

*รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 17 พฤษภาคม 2562 การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและควรนำเสนอให้สอดคล้องกับสาระที่กำหนด คือ การเขียนอ้างอิง ในการเขียนผลงานทางวิชาการ […]

คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย […]

logo-4

ผู้ประสานงาน  (Co-ordinator)

ดร.พรชุลี ลังกา
Dr.Phornchulee Lungka
Tel: (+66) 244 5520
E-mail: poundy40@hotmail.com
นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
Thachinee Siwasilchai
Tel: (+66) 244 5524
E-mail: faye_tn12@hotmail.com
Copyright © 2018. All rights reserved.