Activities PECERA

 

2014:
โครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรค์สร้างครูปฐมวัย สู่ครูนักสร้างสรรค์” ณ โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา
2013:
โครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ LITTLE ASEAN: ปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน ”
เอกสารประกอบการสัมมนา หลักการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
เอกสารสัมมนา ASEAN ZOO
2013:
โครงการประสานพลังการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ในโรงเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ)
จังหวัดสุรินทร์
2013:
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ละครสร้างสรรค์ สู่การสรรสร้างวินัยเด็กปฐมวัย" “Creative Drama for Creative
Discipline”
2012:
"Little Asean: Preparing Kindergarteners for the Asean Community" 2-5 August 2012
2011:
Teacher-Parent Knowledge-Sharing Seminar and Workshop "TV and Children - Creative or Abusive

 

การดำเนินงานจัดห้องสมุด รวมถึงการตกแต่งบรรยากาศภายในห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสาปฐมวัย : การประสานพลังส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับ เด็กอนุบาลชาวไทยภูเขา ชนเผ่ากะเหรี่ยงในโรงเรียนเขตทุรกันดาร
โรงเรียนบ้านแม่ลิด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2

2012: Post-Flood Recovery Program for Child Development Center in Ayuthya Province

2011: Thai-Portugese Heritage Recipe Project โครงการพัฒนาการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมและอาหารไทยขโปรตุเกสร่วมกับเด็กคละอายุจากวัยอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาในชุมชนกุฎีจีน
ย่านกะดีจีน