การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานตุลาคม 2565 1. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 1.1 QA คืออะไร Q คือ คุณภาพ (Quality) ของผลการจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพนักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา A คือ การประกันคุณภาพ ในที่นี้ หมายถึง Assurance หรือการให้ความมั่นใจ ซึ่งต่างจาก Insurance (ประกันชีวิต อุบัติภัย) 1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน ว่าสถานศึกษาทำงานดี มีประสิทธิภาพ ผลผลิตของสถานศึกษา (คือ นักเรียน และผู้สำเร็จของสถานศึกษา) จึงมีคุณภาพ 1.3 คนที่ทำ QA คือใครบ้าง ทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักการ ภารโรง […]

webadmin

October 25, 2565

การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานสิงหาคม 2564 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นเทคนิควิธีที่ทำให้รู้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงไร การวัดผล-ประเมินผลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับครู จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “Assessment” แทนคำว่า Measurement (การวัด) และ Evaluation (การประเมิน) เมื่อครูคือบุคคลสำคัญในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงต้องรู้ว่าการวัดผล-ประเมินผลมีหลายวิธี (มี 50 วิธี) และครูต้องเลือกเทคนิคที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ดังเสนอเป็นวงจรไม่รู้จบเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างถ้าครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น ครูต้องเลือกกระบวนการเรียนรู้และวิธีวัดผล-ประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว O L A ต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น   1. ครูระบุปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 2. ให้นักเรียนระดมสมอง หาวิธีแก้ไขหลากหลายวิธี 3. ครูเสนอแนวทางตรวจสอบว่าวิธีแก้ปัญหาใดเหมาะสม 4. ครูระบุปัญหาใหม่ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มหาวิธีแก้ไขและนำเสนอ 5. สรุปว่าวิธีใดแก้ไขได้ดีกว่า 6. ครูให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนว่ากลุ่มของตัวเองได้กี่คะแนน เพราะอะไร พิจารณาจากวิธีแก้ของนักเรียนว่ามีกี่วิธี     พิจารณาจากผลงานกลุ่ม       พิจารณาจากคะแนนที่กลุ่มระบุพร้อมเหตุผล   […]

webadmin

June 7, 2565

การประกันคุณภาพกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานพฤศจิกายน 2564 การประกันคุณภาพคืออะไร ใครทำ ทำอะไร ทำไมต้องทำ การประกันคุณภาพคืออะไร1.1 การประกันคุณภาพ คือ การให้ความมั่นใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าทุกคนในสถานศึกษาทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยการประกันคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใครทำการประกันคุณภาพทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง การประกันคุณภาพทำอะไรทำงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำไมต้องทำการประกันคุณภาพ4.1) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการทำงาน สมกับเงินที่ได้รับและเวลาที่เสียไป4.2) เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เทคนิคประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาทำอย่างไร การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือเครื่องมือผู้บริหารที่จะทำให้ทุกคนในสถานศึกษาทำงานตามบทบาท หน้าที่ และลักษณะงาน (Job Description) อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งไปที่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพคนซึ่งส่งผลต่อการศึกษา การประกันคุณภาพใช้หลายเทคนิค หนึ่งในนั้น คือ เทคนิคประเมินที่เรียกว่า Assessment (มิใช่ Evaluation) Assessment เน้นที่ครูผู้ประเมิน แต่ Evaluation เน้นที่ข้อมูลจากเครื่องมือประเมิน ทั้ง […]

webadmin

June 7, 2565

บทบาทของพ่อ … และการเล่นกับลูก

ลูก…ที่เกิดจากความรักระหว่างคนที่ถูกเรียกว่า “แม่” กับ “พ่อ” ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเลี้ยงดูถ้าไม่ใช่ แม่และพ่อผู้ให้กำเนิด แต่ด้วยปัจจัยความพร้อมต่าง ๆ ทำให้เมื่อเด็กคนนึงเกิดมาจะมีทั้ง ปู่-ย่า ตา-ยาย หรือญาติ ๆ รวมไปถึงคนอื่น ๆ ทั้งลูกจ้าง คนรับใช้ จนไปถึงพี่เลี้ยงเด็ก ทุกคนจะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ แต่ก็มีไม่น้อยที่บทบาทส่วนใหญ่ถูกโยนให้คนเป็น “แม่” แต่เพียงผู้เดียว โดยมีข้ออ้างมากมายที่คนเป็นพ่อจะบ่ายเบี่ยง ใช้เป็นข้ออ้าง หรือถูกห้ามไม่ให้เข้ามาเลี้ยงหรือดูแลลูก ไม่ว่าจะเป็น การต้องทำงานนอกบ้าน ความไม่ถนัด ดูขัดขัด เกรงเกรง เดี่ยวทำลูกหล่น เป็นผู้ชายมือหนัก สารพัดคำกล่าวที่คนเป็นพ่อจะถูกกีดกันออกไปในการทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก แต่ก็มีพ่อจำนวนไม่น้อยที่ขันอาสาในการเลี้ยงดูเป็นหลักโดยมีคำแนะนำจากคนรอบข้าง เช่น คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือคุณพ่อที่ทำหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นหลัก และคุณแม่ทำงานนอกบ้าน แต่ไม่ว่าจะคุณแม่เลี้ยงเป็นหลัก หรือคุณพ่อเลี้ยงเป็นหลัก สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก คือการที่พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยง ช่วยกันดูแลลูก เพื่อให้ลูกได้รับความรัก ความอบอุ่นจากทั้งพ่อและแม่             เมื่อเด็กอยู่ในช่วงวัยที่ใช้การเล่นเพื่อสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความคิด จินตนาการ พัฒนาการทางอารมณ์ […]

webadmin

April 2, 2565

Jet Pack รายวิชา English Integrated Learning (EIL)

งานในคลิป: ชื่อสิ่งประดิษฐ์ คือ Jet Pack เป็นงานส่งคุณครูที่โรงเรียนในรายวิชา English Integrated Learning (EIL) โดยทำการอัดคลิปและตัดต่อเองทั้งหมด คลิปที่บันทึกเป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ทั้งหมดใช้เวลา 30 นาที และมาตัดต่อให้เหลือประมาณ 3 นาทีตามที่คุณครูกำหนด โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อก็ค้นคว้าเองในอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เอง และเรียนรู้การตัดต่อด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูก จนสามารถใส่ลูกเล่นในการตัดต่อได้ในระดับหนึ่งตามที่ปรากฎในคลิป ด.ช.กฤษฎิ์ธีรัตม์ อารีรักษ์ มีความชื่นชอบการประดิษฐ์มาตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะวัสดุที่เป็น Reuse Materials และเมื่อโตขึ้นมีความสนใจด้าน coding เวลาว่างมักชอบเขียนโปรแกรมในการสร้างเกมส์ตามจินตนาการของตนเอง โดยทักษะพื้นฐานที่ใช้จะเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ชื่อ: ด.ช.กฤษฎิ์ธีรัตม์ อารีรักษ์ (Krittheerat Areerak)อายุ: 10 ปีโรงเรียน: ปลูกปัญญาจังหวัด: นครราชสีมา

webadmin

March 1, 2565

กิจกรรมเกมการศึกษา เรียงลำดับ “น้องตาหวาน”

การนำสิ่งของภายในบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการศึกษาในการเรียงลำดับ นอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจเรื่องของขนาดได้ดีขึ้นอีกด้วย

webadmin

June 26, 2564
1 2 8