การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานสิงหาคม 2564 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นเทคนิควิธีที่ทำให้รู้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงไร การวัดผล-ประเมินผลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับครู จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “Assessment” แทนคำว่า Measurement (การวัด) และ Evaluation (การประเมิน) เมื่อครูคือบุคคลสำคัญในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงต้องรู้ว่าการวัดผล-ประเมินผลมีหลายวิธี (มี 50 วิธี) และครูต้องเลือกเทคนิคที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ดังเสนอเป็นวงจรไม่รู้จบเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างถ้าครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น ครูต้องเลือกกระบวนการเรียนรู้และวิธีวัดผล-ประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว O L A ต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น   1. ครูระบุปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 2. ให้นักเรียนระดมสมอง หาวิธีแก้ไขหลากหลายวิธี 3. ครูเสนอแนวทางตรวจสอบว่าวิธีแก้ปัญหาใดเหมาะสม 4. ครูระบุปัญหาใหม่ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มหาวิธีแก้ไขและนำเสนอ 5. สรุปว่าวิธีใดแก้ไขได้ดีกว่า 6. ครูให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนว่ากลุ่มของตัวเองได้กี่คะแนน เพราะอะไร พิจารณาจากวิธีแก้ของนักเรียนว่ามีกี่วิธี     พิจารณาจากผลงานกลุ่ม       พิจารณาจากคะแนนที่กลุ่มระบุพร้อมเหตุผล   […]

webadmin

June 7, 2565

การประกันคุณภาพกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานพฤศจิกายน 2564 การประกันคุณภาพคืออะไร ใครทำ ทำอะไร ทำไมต้องทำ การประกันคุณภาพคืออะไร1.1 การประกันคุณภาพ คือ การให้ความมั่นใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าทุกคนในสถานศึกษาทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยการประกันคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใครทำการประกันคุณภาพทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง การประกันคุณภาพทำอะไรทำงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำไมต้องทำการประกันคุณภาพ4.1) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการทำงาน สมกับเงินที่ได้รับและเวลาที่เสียไป4.2) เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เทคนิคประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาทำอย่างไร การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือเครื่องมือผู้บริหารที่จะทำให้ทุกคนในสถานศึกษาทำงานตามบทบาท หน้าที่ และลักษณะงาน (Job Description) อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งไปที่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพคนซึ่งส่งผลต่อการศึกษา การประกันคุณภาพใช้หลายเทคนิค หนึ่งในนั้น คือ เทคนิคประเมินที่เรียกว่า Assessment (มิใช่ Evaluation) Assessment เน้นที่ครูผู้ประเมิน แต่ Evaluation เน้นที่ข้อมูลจากเครื่องมือประเมิน ทั้ง […]

webadmin

June 7, 2565

บทบาทของพ่อ … และการเล่นกับลูก

ลูก…ที่เกิดจากความรักระหว่างคนที่ถูกเรียกว่า “แม่” กับ “พ่อ” ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเลี้ยงดูถ้าไม่ใช่ แม่และพ่อผู้ให้กำเนิด แต่ด้วยปัจจัยความพร้อมต่าง ๆ ทำให้เมื่อเด็กคนนึงเกิดมาจะมีทั้ง ปู่-ย่า ตา-ยาย หรือญาติ ๆ รวมไปถึงคนอื่น ๆ ทั้งลูกจ้าง คนรับใช้ จนไปถึงพี่เลี้ยงเด็ก ทุกคนจะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ แต่ก็มีไม่น้อยที่บทบาทส่วนใหญ่ถูกโยนให้คนเป็น “แม่” แต่เพียงผู้เดียว โดยมีข้ออ้างมากมายที่คนเป็นพ่อจะบ่ายเบี่ยง ใช้เป็นข้ออ้าง หรือถูกห้ามไม่ให้เข้ามาเลี้ยงหรือดูแลลูก ไม่ว่าจะเป็น การต้องทำงานนอกบ้าน ความไม่ถนัด ดูขัดขัด เกรงเกรง เดี่ยวทำลูกหล่น เป็นผู้ชายมือหนัก สารพัดคำกล่าวที่คนเป็นพ่อจะถูกกีดกันออกไปในการทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก แต่ก็มีพ่อจำนวนไม่น้อยที่ขันอาสาในการเลี้ยงดูเป็นหลักโดยมีคำแนะนำจากคนรอบข้าง เช่น คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือคุณพ่อที่ทำหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นหลัก และคุณแม่ทำงานนอกบ้าน แต่ไม่ว่าจะคุณแม่เลี้ยงเป็นหลัก หรือคุณพ่อเลี้ยงเป็นหลัก สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก คือการที่พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยง ช่วยกันดูแลลูก เพื่อให้ลูกได้รับความรัก ความอบอุ่นจากทั้งพ่อและแม่             เมื่อเด็กอยู่ในช่วงวัยที่ใช้การเล่นเพื่อสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความคิด จินตนาการ พัฒนาการทางอารมณ์ […]

webadmin

April 2, 2565

Jet Pack รายวิชา English Integrated Learning (EIL)

งานในคลิป: ชื่อสิ่งประดิษฐ์ คือ Jet Pack เป็นงานส่งคุณครูที่โรงเรียนในรายวิชา English Integrated Learning (EIL) โดยทำการอัดคลิปและตัดต่อเองทั้งหมด คลิปที่บันทึกเป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ทั้งหมดใช้เวลา 30 นาที และมาตัดต่อให้เหลือประมาณ 3 นาทีตามที่คุณครูกำหนด โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อก็ค้นคว้าเองในอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เอง และเรียนรู้การตัดต่อด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูก จนสามารถใส่ลูกเล่นในการตัดต่อได้ในระดับหนึ่งตามที่ปรากฎในคลิป ด.ช.กฤษฎิ์ธีรัตม์ อารีรักษ์ มีความชื่นชอบการประดิษฐ์มาตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะวัสดุที่เป็น Reuse Materials และเมื่อโตขึ้นมีความสนใจด้าน coding เวลาว่างมักชอบเขียนโปรแกรมในการสร้างเกมส์ตามจินตนาการของตนเอง โดยทักษะพื้นฐานที่ใช้จะเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ชื่อ: ด.ช.กฤษฎิ์ธีรัตม์ อารีรักษ์ (Krittheerat Areerak)อายุ: 10 ปีโรงเรียน: ปลูกปัญญาจังหวัด: นครราชสีมา

webadmin

March 1, 2565

กิจกรรมเกมการศึกษา เรียงลำดับ “น้องตาหวาน”

การนำสิ่งของภายในบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการศึกษาในการเรียงลำดับ นอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจเรื่องของขนาดได้ดีขึ้นอีกด้วย

webadmin

June 26, 2564
1 2 8