webadmin

ไข่สุกปลุกพลังคิด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน : ไข่สุกปลุกพลังคิด สถานการณ์จำลองเรื่องราวของการผจญภัยในป่า ที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา ในประด็น “เราจะทำให้ไข่ไก่สุกได้อย่างไร ถ้าไม่มีหม้อและน้ำในการต้มไข่”

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย […]

1 2 3 6
Copyright © 2018. All rights reserved.