eDLRU มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU  สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการผลิตสื่อ eDLRU เพื่อใช้แนะนำครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ และการดูแลเด็กพิเศษ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาครู ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ ตลอดจนผู้ปกครองเด็กในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็ก  

PeceraThailand Admin

March 14, 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม หลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

webadmin

January 16, 2561