การเขียนอ้างอิงที่อิงหลักวิชา

*รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
17 พฤษภาคม 2562

การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและควรนำเสนอให้สอดคล้องกับสาระที่กำหนด คือ การเขียนอ้างอิง ในการเขียนผลงานทางวิชาการ นอกเหนือจากการเขียนตามแนวคิดของผู้เขียน บางเรื่องบางตอนจำเป็นต้องค้นคว้านำข้อมูลของผู้อื่นเขียนมาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ข้อมูลของผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือ หรือนำไปเป็นบทสรุปของผู้เขียน เพื่อนำเสนอข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการประมวลมาจากประสบการณ์ที่ได้ตรวจผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปี พบวิธีการอ้างอิงที่หลากหลายและขาดความสม่ำเสมอในการเขียนอ้างอิงให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในบทความเดียวกันหรือในเอกสารทางวิชาการฉบับเดียวกัน ทำให้ผลงานทางวิชาการขาดความสมบูรณ์ที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับผู้อ่านในรุ่นต่อๆ ไป จึงได้ประมวลข้อมูลที่พบทั้งหมดมานำเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการเขียนผลงาน