Enhance knowledge

การเขียนอ้างอิงที่อิงหลักวิชา

*รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 17 พฤษภาคม 2562 การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและควรนำเสนอให้สอดคล้องกับสาระที่กำหนด คือ การเขียนอ้างอิง ในการเขียนผลงานทางวิชาการ […]

Copyright © 2018. All rights reserved.