การเขียนอ้างอิงที่อิงหลักวิชา

การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและควรนำเสนอให้สอดคล้องกับสาระที่กำหนด คือ การเขียนอ้างอิง ในการเขียนผลงานทางวิชาการ นอกเหนือจากการเขียนตามแนวคิดของผู้เขียน บางเรื่องบางตอนจำเป็นต้องค้นคว้านำข้อมูลของผู้อื่นเขียนมาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ข้อมูลของผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือ หรือนำไปเป็นบทสรุปของผู้เขียน เพื่อนำเสนอข้อมูลอื่นๆ

webadmin

June 6, 2562