เรื่อง รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษา

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และนางสาวกมลทิพย์ นิ้มคธาวุธ (กันยายน, 2561) รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ่านจากระดับชั้นเรียนหนึ่งไปยังระดับชั้นเรียนอีกระดับหนึ่ง ที่มีธรรมชาติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเด็กในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ใหม่ และอาจทำให้เด็กเกิดความกังวลใจ (กมลทิพย์  นิ้มคธาวุธ, 2561 สรุปความหมายจาก Dunlop and Fabian (2002), Department of Education and Early Childhood Development (2009), สุจิตรพร  สีฝั้น (2550) และยศวีร์  สายฟ้า (2557)) การเปลี่ยนแปลงจากระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญกับชีวิตของเด็ก เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่กำลังเข้าสู่โรงเรียน (อายุระหว่าง 5-7 ปี) ยังปรับตัวได้ไม่ดีนัก และต้องเผชิญกับรูปแบบและลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นทางการมากขึ้น เด็กที่เพิ่งเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว การมีรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของช่วงที่สำคัญดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต (กมลทิพย์  นิ้มคธาวุธ, 2561) แนวทางในการเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ข้อมูลจากงานวิจัยของ กมลทิพย์  นิ้มคธาวุธ เรื่อง […]

webadmin

September 21, 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด มหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัด มหาสารคาม [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Gallery-post1″]

webadmin

March 10, 2561

เรื่อง แนวทางการจัดชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย : มุมมองสำหรับนำไปปฏิบัติ  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2548)               การทำงานกับเด็กปฐมวัยได้ประสบความสำเร็จ ครูจะต้องมีความสามารถในการจัดห้องเรียนและการจัดการชั้นเรียนสำหรับเด็กเพราะการจัดการชั้นเรียนมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของเด็กที่จะแสดงออกมาเมื่ออยู่หรือทำงานร่วมกับเพื่อน               สิ่งที่ครูพบว่า เป็นปัญหาที่หนักใจและสร้างความคับข้องใจให้มากเรื่องหนึ่ง คือ ทำอย่างไรจะสามารถจัดการชั้นเรียนของตนเองได้ ทำอย่างไรจะทำให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง รู้ว่าเมื่อไรจะต้องทำอะไร รู้จักกาลเทศะ เคารพกติกาข้อตกลง ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนที่เด็กคิด เด็กและครูร่วมกันคิด หรือบุคคลอื่นๆ คิดเสนอขึ้นมา นั่นคือทำอย่างไรเด็กจึงจะมีวินัย โดยเฉพาะวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองได้ ถ้าเด็กในห้องเรียนที่ครูรับผิดชอบอยู่ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีวินัย ครูทุกคนก็คงจะมีความสุข การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็คงจะดำเนินไปได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงกับการต้องคอยตักเตือนสลับกับกิจกรรมตลอดเวลาซึ่งจะเป็นการขัดจังหวะการทำกิจกรรม ขาดความต่อเนื่องในกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่และดูจะสร้างความรำคาญให้เด็กในชั้นเรียนรวมทั้งครูเองด้วย               Kauchak และ Eggen (1998) ได้พูดถึงความคับข้องใจในการจัดการชั้นเรียนจะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาฝึกสอน ครูที่ทำงานเป็นปีแรกและบางครั้งบางคราวก็เกิดได้กับครูที่มีประสบการณ์สอนมานานได้เช่นเดียวกันสิ่งที่สร้างความกังวลให้แก่คนกลุ่มนี้มากที่สุด คือ ไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองในการจัดการกับนักเรียน การระวังไม่ให้เกิดการรบกวนกันและการดูแลให้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น การจัดการชั้นเรียนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความเอาใจใส่จากทั้งบุคลากรระดับนโยบายของโรงเรียนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าเป็นปัญหาอันดับแรกของโรงเรียน (Elam and Rose,1995 อ้างถึงใน Kauchak and Eggen, 1998) การไม่มีระเบียบและพฤติกรรมรบกวนของนักเรียนเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความเครียดให้แก่ครูและเป็นต้นเหตุทำให้ครูลาออก […]

webadmin

March 1, 2561

Collaborative Learning Development based on Professional Learning Community and Lesson Study Approach for Novice Teachers of Plearnpattana Secondary School

Phurithat Chaiwattanakun, Thitamon Sansri, Tanaporn Srisiripan, Weena Wongwaiwit Plearnpattana School The aim of this paper is to investigate an effective development process carried out for 22 novice teachers at Plearnpattana Secondary School in Thailand. The collaboration and relationship between teachers and students play an important role in the development of professional learning community and the use […]

webadmin

February 12, 2561

Development of Participatory Administration Model based on Lesson Study Approach through Professional Learning Community Enhance Lifelong Learning Management, Ban Bangneaw Municipal School

Wisa Jarunchawanapet Research’s Objectives: 1) To study the fundamental information and the need for development of the Development of Participatory Administration Model based on Lesson Study Approach through Professional Learning Community Enhance Lifelong Learning Management, 2) To develop the Participatory Administration Model based on Lesson Study Approach through Professional Learning Community Enhance Lifelong Learning Management […]

webadmin

February 12, 2561

Research and Development of Neoclassical Thai Lady Curriculum by using Lesson Study through Professional Learning Community in Rajinibon School

Piroon Sirisakdi, Ph.D.   The purposes of this research were to integrate Lesson Study (LS) through Processional Learning Community (PLC) into the research and development process of Neoclassical Thai Lady Curriculum, and study the effects of LS through PLC on student learning, teacher competencies, and the context of School as Learning Community (SLC). The research […]

webadmin

February 12, 2561

Arts Productivity Ability Development by 5 –Step Learning Process and “Think-Pair-Share Activities” for Grade 1 Students through LS in PLC

MISS KASIRAPAT  PANTHONG Arts Teacher Satit Pattana School Background and Problem : Graduating with an ability of an artist, I always dream of being an art teacher in an elementary school , I wish to inspire and assist my young students to be passionate and be able to use arts as a tool of their […]

webadmin

February 12, 2561

How 5-Step Learning Process and Peer-Coaching through LSPLC Help Elevate Computer Ability in Painting Program of Grade 1 Slow Learners

MISS RATTIKARN PUTMUEN Computer Teacher SatitPattana School Background and Problems: As a novice teacher in of what school??. I had to help grade 1 students develop a sound foundation in computer literacy. I found it difficultin helpingsome students who were very slow in working on drawing program. Simultaneously, my school provided me withopportunities toacquire and […]

webadmin

February 12, 2561
1 3 4 5 7