Kids Do คิดดี

กิจกรรมเกมการศึกษา เรียงลำดับ “น้องตาหวาน”

การนำสิ่งของภายในบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการศึกษาในการเรียงลำดับ นอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจเรื่องของขนาดได้ดีขึ้นอีกด้วย

ไข่สุกปลุกพลังคิด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน : ไข่สุกปลุกพลังคิด สถานการณ์จำลองเรื่องราวของการผจญภัยในป่า ที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา ในประด็น “เราจะทำให้ไข่ไก่สุกได้อย่างไร ถ้าไม่มีหม้อและน้ำในการต้มไข่”

การประกอบอาหารของเด็กชายวัย 4 ขวบ

เด็กในวัย 4 ขวบ เป็นวัยที่เรียนรู้จากการเลียนแบบ และการเล่นบทบาทสมมติ จากคลิปวิดีโอน้องสามารถทำอาหารตามขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว อาจเป็นเพราะเคยเห็นผู้ปกครองทำอาหารมาก่อน จากการทำอาหารแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ความสามารถทางการคิดที่เป็นระบบ การมีสมาธิจดจ่อต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนความคิดและจินตนาการของเด็กให้เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

Copyright © 2018. All rights reserved.