การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานสิงหาคม 2564 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นเทคนิควิธีที่ทำให้รู้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงไร การวัดผล-ประเมินผลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับครู จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “Assessment” แทนคำว่า Measurement (การวัด) และ Evaluation (การประเมิน) เมื่อครูคือบุคคลสำคัญในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงต้องรู้ว่าการวัดผล-ประเมินผลมีหลายวิธี (มี 50 วิธี) และครูต้องเลือกเทคนิคที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ดังเสนอเป็นวงจรไม่รู้จบเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างถ้าครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น ครูต้องเลือกกระบวนการเรียนรู้และวิธีวัดผล-ประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว O L A ต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น   1. ครูระบุปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 2. ให้นักเรียนระดมสมอง หาวิธีแก้ไขหลากหลายวิธี 3. ครูเสนอแนวทางตรวจสอบว่าวิธีแก้ปัญหาใดเหมาะสม 4. ครูระบุปัญหาใหม่ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มหาวิธีแก้ไขและนำเสนอ 5. สรุปว่าวิธีใดแก้ไขได้ดีกว่า 6. ครูให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนว่ากลุ่มของตัวเองได้กี่คะแนน เพราะอะไร พิจารณาจากวิธีแก้ของนักเรียนว่ามีกี่วิธี     พิจารณาจากผลงานกลุ่ม       พิจารณาจากคะแนนที่กลุ่มระบุพร้อมเหตุผล   […]

webadmin

June 7, 2565

การประกันคุณภาพกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานพฤศจิกายน 2564 การประกันคุณภาพคืออะไร ใครทำ ทำอะไร ทำไมต้องทำ การประกันคุณภาพคืออะไร1.1 การประกันคุณภาพ คือ การให้ความมั่นใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าทุกคนในสถานศึกษาทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยการประกันคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใครทำการประกันคุณภาพทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง การประกันคุณภาพทำอะไรทำงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำไมต้องทำการประกันคุณภาพ4.1) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการทำงาน สมกับเงินที่ได้รับและเวลาที่เสียไป4.2) เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เทคนิคประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาทำอย่างไร การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือเครื่องมือผู้บริหารที่จะทำให้ทุกคนในสถานศึกษาทำงานตามบทบาท หน้าที่ และลักษณะงาน (Job Description) อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งไปที่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพคนซึ่งส่งผลต่อการศึกษา การประกันคุณภาพใช้หลายเทคนิค หนึ่งในนั้น คือ เทคนิคประเมินที่เรียกว่า Assessment (มิใช่ Evaluation) Assessment เน้นที่ครูผู้ประเมิน แต่ Evaluation เน้นที่ข้อมูลจากเครื่องมือประเมิน ทั้ง […]

webadmin

June 7, 2565