การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานตุลาคม 2565 1. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 1.1 QA คืออะไร Q คือ คุณภาพ (Quality) ของผลการจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพนักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา A คือ การประกันคุณภาพ ในที่นี้ หมายถึง Assurance หรือการให้ความมั่นใจ ซึ่งต่างจาก Insurance (ประกันชีวิต อุบัติภัย) 1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน ว่าสถานศึกษาทำงานดี มีประสิทธิภาพ ผลผลิตของสถานศึกษา (คือ นักเรียน และผู้สำเร็จของสถานศึกษา) จึงมีคุณภาพ 1.3 คนที่ทำ QA คือใครบ้าง ทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักการ ภารโรง […]

webadmin

October 25, 2565

การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานสิงหาคม 2564 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยุคโควิค-19 การวัดผล-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นเทคนิควิธีที่ทำให้รู้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงไร การวัดผล-ประเมินผลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับครู จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “Assessment” แทนคำว่า Measurement (การวัด) และ Evaluation (การประเมิน) เมื่อครูคือบุคคลสำคัญในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงต้องรู้ว่าการวัดผล-ประเมินผลมีหลายวิธี (มี 50 วิธี) และครูต้องเลือกเทคนิคที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ดังเสนอเป็นวงจรไม่รู้จบเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างถ้าครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น ครูต้องเลือกกระบวนการเรียนรู้และวิธีวัดผล-ประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว O L A ต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น   1. ครูระบุปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 2. ให้นักเรียนระดมสมอง หาวิธีแก้ไขหลากหลายวิธี 3. ครูเสนอแนวทางตรวจสอบว่าวิธีแก้ปัญหาใดเหมาะสม 4. ครูระบุปัญหาใหม่ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มหาวิธีแก้ไขและนำเสนอ 5. สรุปว่าวิธีใดแก้ไขได้ดีกว่า 6. ครูให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนว่ากลุ่มของตัวเองได้กี่คะแนน เพราะอะไร พิจารณาจากวิธีแก้ของนักเรียนว่ามีกี่วิธี     พิจารณาจากผลงานกลุ่ม       พิจารณาจากคะแนนที่กลุ่มระบุพร้อมเหตุผล   […]

webadmin

June 7, 2565

การประกันคุณภาพกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

โดย…ศ.ดร.อุทุมพร จามรมานพฤศจิกายน 2564 การประกันคุณภาพคืออะไร ใครทำ ทำอะไร ทำไมต้องทำ การประกันคุณภาพคืออะไร1.1 การประกันคุณภาพ คือ การให้ความมั่นใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าทุกคนในสถานศึกษาทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยการประกันคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใครทำการประกันคุณภาพทุกคนในสถานศึกษาที่รับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง การประกันคุณภาพทำอะไรทำงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำไมต้องทำการประกันคุณภาพ4.1) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการทำงาน สมกับเงินที่ได้รับและเวลาที่เสียไป4.2) เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เทคนิคประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาทำอย่างไร การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือเครื่องมือผู้บริหารที่จะทำให้ทุกคนในสถานศึกษาทำงานตามบทบาท หน้าที่ และลักษณะงาน (Job Description) อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งไปที่ผลผลิตของสถานศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพคนซึ่งส่งผลต่อการศึกษา การประกันคุณภาพใช้หลายเทคนิค หนึ่งในนั้น คือ เทคนิคประเมินที่เรียกว่า Assessment (มิใช่ Evaluation) Assessment เน้นที่ครูผู้ประเมิน แต่ Evaluation เน้นที่ข้อมูลจากเครื่องมือประเมิน ทั้ง […]

webadmin

June 7, 2565