Academic Articles

เรื่อง การบริหารเวลา

การบริหารเวลา รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2542)               “เวลา คือ ชีวิต ถ้าเราใช้เวลาเป็น เราก็จะเป็นเจ้าชีวิตของเราเอง” ทุกคนคงยอมรับในคำกล่าวนี้ เนื่องจากเวลาผ่านเลยเราไปทุกวันไม่หวนกลับ สิ่งที่ไปพร้อมกับเวลา คือ […]

เรื่อง ใช้เวลา ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในมหาวิทยาลัย

ใช้เวลา ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในมหาวิทยาลัย รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2542) ขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนสู่รั้วจามจุรี               การก้าวเข้ามาสู่ระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัย จะต่างจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน เมื่อเราอยู่ในโรงเรียนเรามีอาจารย์ประจำชั้นคอยดูแลให้คำแนะนำในการเรียน ดูแลความประพฤติ ใกล้ชิดให้ความเอาใจใส่แก่เราทุกเรื่อง เราต้องทำตามกรอบของโรงเรียนที่กำหนด มีอาจารย์ที่จะดูแลทุกข์สุขเอาใจใส่เยอะ […]

เรื่อง การบริหารเวลา…ฉบับย่อ

การบริหารเวลา…ฉบับย่อ รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2539)               เมื่อมีความตั้งใจในการที่จะฝึกฝนตนเองในเรื่องการบริหารเวลา เพื่อทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพ แต่มีเวลาน้อย จะทำอย่างไร การบริหารเวลา…ฉบับย่อ ช่วยให้แนวทางได้ บริหารเวลาด้วยวิธีการ ตั้งเป้าหมาย […]

เรื่อง การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนฯ

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ในสหพันธรัฐเยอรมัน  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2556)               สถานที่ไปศึกษาดูงานตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ คือ โรงเรียนวอลดอร์ฟที่เมือง Hildesheim ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงชั้นปี่ที่ 13 […]

เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ : รวมพลังรังสรรค์ให้แก่เด็ก รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2549) คำนำ               จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา คือ การสร้างคนที่สามารถทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ได้ ไม่เพียงแต่ทำอะไรซ้ำๆ กับที่คนอื่นได้ทำต่อๆ กันมา […]

เรื่อง การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนฯ

การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2540)               สหรัฐอเมริกา ไม่มีระบบการศึกษาของชาติ การศึกษาของประชาชนดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐบาลกลาง (The Federal Role)   […]

เรื่อง ความเป็นมาของการประถมศึกษา

ความเป็นมาของการประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1647 – ค.ศ. 1957)  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2540)               โรงเรียนประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองกับความต้องการของสังคม ที่ขยายตัวและเป็นสังคมที่มีความแตกต่างกัน การสนองตอบของโรงเรียนเป็นผลมาจากการเน้นในจุดมุ่งหมายของการศึกษา […]

เรื่อง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการสอน

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2557)                การให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กต่อไปในอนาคต ความสนใจ ความต้องการตามธรรมชาติของเด็กควรได้รับความเอาใจใส่จากผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพของตน เป็นความพยายามของแนวคิดหลายๆ แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย ด้วยมุ่งหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งกายและจิต มีความสุข […]

เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อีกหนึ่งแนวคิดของการดูแลและการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2550)               การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทำให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป […]

เรื่อง แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่

แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2549) บทนำ               การให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กต่อไปในอนาคต ความสนใจ ความต้องการตามธรรมชาติของเด็กควรได้รับความเอาใจใส่จากผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพของตน เป็นความพยายามของแนวคิดหลายๆ แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยด้วยมุ่งหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิต มีความสุข […]

1 2 3
Copyright © 2018. All rights reserved.