ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยเรื่อง ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และโรงเรียนอนุบาล และ 2) ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากร ประกอบด้วย เด็ก ผู้ปกครอง ครูอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 4 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครนักการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เด็ก ผู้ปกครอง ครูอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 4 สังกัด ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน นักการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีจำนวน ดังนี้

  1. เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หรือ 3 และมีความประสงค์จะสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน
  2. ผู้ปกครองของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หรือ 3 และมีความประสงค์จะสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน
  3. เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาแล้ว จำนวน 150 คน
  4. ผู้ปกครองของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 มาแล้ว จำนวน 150 คน
  5. ครูประจำชั้นอนุบาล จำนวน 50 คน
  6. ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล จำนวน 10 คน
  7. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 10 คน
  8. นักการศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 คน
  9. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ได้แก่

1) แบบสัมภาษณ์ จำนวน 5 ชุด และ
2) ประเด็นคำถามในการสนทนากลุ่ม จำนวน 1 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยการเรียบเรียง สรุป จัดหมวดหมู่ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของความเรียง และ
3) แบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของความเรียง ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้