eDLRU มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU  สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการผลิตสื่อ eDLRU เพื่อใช้แนะนำครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ และการดูแลเด็กพิเศษ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาครู ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ ตลอดจนผู้ปกครองเด็กในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็ก  

PeceraThailand Admin

March 14, 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัมนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรราชธานี”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัมนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรราชธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแกรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

PeceraThailand Admin

March 9, 2561