Month: March 2018

eDLRU มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU  สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการผลิตสื่อ eDLRU เพื่อใช้แนะนำครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ และการดูแลเด็กพิเศษ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด มหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัด มหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัมนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรราชธานี”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัมนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรราชธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแกรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

บทความที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย : มุมมองสำหรับนำไปปฏิบัติ  รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2548)               การทำงานกับเด็กปฐมวัยได้ประสบความสำเร็จ ครูจะต้องมีความสามารถในการจัดห้องเรียนและการจัดการชั้นเรียนสำหรับเด็กเพราะการจัดการชั้นเรียนมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของเด็กที่จะแสดงออกมาเมื่ออยู่หรือทำงานร่วมกับเพื่อน               สิ่งที่ครูพบว่า เป็นปัญหาที่หนักใจและสร้างความคับข้องใจให้มากเรื่องหนึ่ง คือ ทำอย่างไรจะสามารถจัดการชั้นเรียนของตนเองได้ ทำอย่างไรจะทำให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง รู้ว่าเมื่อไรจะต้องทำอะไร รู้จักกาลเทศะ เคารพกติกาข้อตกลง ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ […]

Copyright © 2018. All rights reserved.