วิถีใหม่

“เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ชีวิตวิถีใหม่ จึงเกิดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน – โรงเรียน ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น แต่คงความปลอดภัย ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและผู้ปกครองกับการทำงานร่วมกับโรงเรียน”

วิถีใหม่ในรั้วละออ

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับทิศทาง สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรม ชวนกันเล่นในบ้าน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยการเล่นกับกีฬา ที่ผู้ปกครองสามารถสร้างเงื่อนไขในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ให้กับเด็กๆ ในบ้าน