Member PECERA

PECERA Thailand Chapter เป็นองค์กรทางการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของ PECERA EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION มุ่งหวังที่จะเป็นสื่อกลางสำหรับนักการศึกษาปฐมวัยไทยกับนักการศึกษาปฐมวัยต่างชาติ ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางการศึกษาปฐมวัยของแต่ละชาติสมาชิกผ่านทาง PECERA Thailand Chapter ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักการศึกษาปฐมวัยและผู้สนใจในศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย สมัครเป็นสมาชิกขององค์กร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสิ่งที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของ PECERA Thailand Chapter

  1. ได้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นเครือข่ายขององค์กร
    นานาชาติ PECERA
  2. ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดเป็นประจำทุกปี
    หมุนเวียนในประเทศสมาชิกของ PECERA
  3. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาปฐมวัยของในประเทศและต่างประเทศ
  4. ได้ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ทาง website โดยส่งผ่านทางเลขานุการเพื่อพิจารณา
    การเผยแพร่ต่อไป

สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาปฐมวัย ได้จาก
website : www.pecerathailand.org